Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výcvik loveckých psov 

So špeciálnym výcvikom psa na lov je možné začať až po dokonalom zvládnutí cvikov základnej poslušnosti.

Výcvik na hon sa dá rozdeliť do týchto troch skupín:
- výcvik v lese
- výcvik v poli
- výcvik vo vode

VÝCVIK V POLI

Výcvik v poli zahrňuje tieto disciplíny:
- hľadanie
- vystavovanie
- postupovanie
- kľud pred zverou
- sledovanie prirodzenej a umelej stopy
- dohľadanie postrelenej zveri
- odvaha psa na škodnú

Hľadanie
Hľadanie je najdôležitejšou disciplínou, ktorá je klasifikovaná na skúškach vlôh. Podľa skúšobného poriadku má byť hľadanie sústavné, priestorové, vytrvalé a rýchle. Pes by nemal vynechať žiadne miesto, kde by mohla byť zaľahnutá zver, a pri hľadaní má využívať horný vietor.
Výcvik vyžaduje trpezlivosť, pochopenie a citlivý prístup. Niektoré psy sa držia pri nohe psovoda, bez toho, aby mali záujem hľadať, iné zase veľmi skoro vyrazia vpred a bláznia sa. Rozdielny môže byť tiež spôsob hľadania, niektoré psy hľadajú od začiatku s vysokým nosom, iné hľadajú zozačiatku s nosom pri zemi. Pes, ktorý hľadá na začiatku s vysokým nosom, používa skôr zrakový, než čuchový vnem, a preto ich berte pri výcviku skôr do lesa alebo do vyššieho porastu, aby ste im zaclonili výhľad a donútili ich pracovať nosom. Oproti tomu so psom, ktorý stále čuchá pri zemi, prejdite k výcviku v poli alebo na lúke, a voďte ho proti vetru.
Zo začiatku navykajte psa hľadať iba na kratšie vzdialenosti pred vami, vzdialenosť 50 m postačí. Pred prípadným vybehnutím za zverou ho zarazte povelom. Psa, ktorý príliš o hľadanie nejaví záujem, často povzbudzujte. Svojho psa naučte, aby na povel menil smer hľadania. Na upaženie pravej ruky by mal pes reagovať tak, že pobeží doprava a naopak. Spočiatku pri upažení vykročte smerom, ktorým má pes bežať. Pri cvičení by ste mali byť neustále proti vetru.

Vystavovanie
Vystavovanie je prirodzenou vlastnosťou stavačov. Väčšina psov zver ihneď po zavetrení vystavuje, je však potrebné rozlišovať, či vystavuje zrakom, alebo nosom. Pokiaľ pes zavetrí nežiadúcu zver, postupujte s ním rýchlejšie, aby ste mu nedali možnosť vystavovať, vyplašenej zveri v tom prípade nevenujte žiadnu pozornosť. Chybou je tiež, keď sa pes zveri úmyselne vyhýba. To môže byť dôsledkom príliš hrubého zachádzania so psom pri nácviku kľudu pred zverou. Príliš temperamentné psy sa môžu dopúšťať tzv. krátkeho vystavovania, ktoré je takisto považované za chybné. Dobu vystavovania je možné predĺžiť tým, že pri výcviku psa uviažete na dlhú šnúru a na mieste ho udržíte povelom. Súčasne psa ukľudňujete a chválite. Psa cvičte až do tej doby, pokiaľ sám pevne a kľudne nevystavuje.

Postupovanie
Pri tejto disciplíne pes nesmie za zverou vyrážať, ale má za ňou bez povelu postupovať. Zo začiatku ho nechajte uviazaného na šnúre a nechajte pomaly postupovať. Na začiatku cvičenia veľte psovi povelom "Postupuj!". Pokiaľ pes postupuje kľudne a pomaly, nezabudnite ho pochváliť. Chybou je, pokiaľ pes postupuje ku zveri príliš blízko alebo keď neudrží s bežiacou zverou kontakt.

Kľud pred zverou
U tejto disciplíny je dôležitý nácvik povelu "K zemi!" ("Down!"). Kľud pred zverou sa upevňuje pri nácviku vystavovania. Pokiaľ pes vystavuje pernatú zver, pochváľte ho, a keď vták vzlietne, dajte psovi povel "K zemi!". Tento cvik opakujte tak dlho, dokiaľ pes nezachová pred pernatou zverou kľud. Pri nácviku kľudu pred srstnatou zverou je potrebné odnaučiť psa štvaniu zveri zrakom. Príliš temperamentného psa udržujte neustále vo vašej blízkosti, prípadne používajte dlhú šnúru či iné prostriedky.

Sledovanie prirodzenej a umelej stopy
Toto cvičenie sa prevádza na stope vodcu, na prirodzenej stope zdravej zveri a na stope vlečenej zveri.
Ku cvičeniu na stope vodcu je potrebný pomocník, ktorý psa drží, zatiaľ čo vodca sa vzdiali a skryje sa. Na začiatku by mala byť vzdialenosť úkrytu kratšia, asi 100 krokov, postupne sa vzdialenosť predlžuje. Pomocník nasadí psa na stopu a použije povel "Stopa!". Pokiaľ pes zvláda tento cvik na kratšiu i dlhšiu vzdialenosť, urobte túto úlohu ťažšou tak, že vodca pri vzďaľovaní niekoľkokrát zmení smer. Neskôr takisto pomocník púšťa psa na stopu voľne, bez šnúry.
Dlhú šnúru používajte i pri cvičení na prirodzenej stope zveri . Cvičte psa na takej stope zveri, ktorú nevidel odbehnúť. Vodca si však vždy musí presne zapamätať dráhu stopy. Nasaďte psa na stopu a veľte "Stopa!", pes by mal presne a náruživo sledovať stopu.
Tiež cvičenie na umelo zafarbenej stope - vlečke je potrebné psa uviazať na dlhú šnúru. Stopu zakladajte vždy po vetre a zozačiatku použite zver, ktorú pes dobre pozná alebo ju už prinášal. K nácviku tejto disciplíny je potrebný pomocník, ktorý založí stopu a aspoň na dvojmetrovej šnúre ju ťahá za sebou, samozrejme tak, aby to pes nevidel. Na konci vlečky pomocník zver zanechá a ukryje sa. Zo začiatku cvičenia zakladajte vlečky krátke, neskôr ich predlžujte a priťažte niekoľkými tupými uhlami. Pri správne prevedenom cviku je pes nasadený na stopu, na ktorej konci zver uchopí a aportuje späť na začiatok stopy. Tu usadne pred vodcu a zver odovzdá. Pokiaľ pes stratí stopu, chvíľu ho nechajte, aby sám chybu opravil, poprípade ho znovu na stopu naveďte. Cvik robte so psom uviazaným na dlhej šnúre, dokiaľ pes nezvláda túto úlohu dobre. Potom hoj začnite pripravovať k nácviku na voľno. Pri nácviku na voľno prejdite niekoľko krokov so psom a dajte mu povel "Stopa!" a "Prines!". Pokiaľ pes zver neaportuje, prejdite s ním celú stopu znovu. Denne nacvičujte maximálne tri vlečky, aby psa toto cvičenie neprestalo baviť.
Dohľadávanie
Dohľadanie možno rozdeliť na dohľadávanie strelenej alebo iba postrelenej zveri. Pri nácviku dohľadania strelenej zveri skryte zver po vetre do porastu tak, aby pes tento úkon nevidel. Vydajte povel "Hľadaj!" a "Prines!". Pokiaľ pes zver zavetrí, uchopí a prinesie, nezabudnite ho pochváliť a odmeniť maškrtou. Cvik opakujte a k nácviku tejto disciplíny používajte rôznu zver. Cvik je vykonaný správne, keď pes spoľahlivo prinesie zver iba na povel "Hľadaj!".
Dohľadanie postrelenej zveri sa nacvičuje podobne ako nácvik sledovania stopy zdravej zveri. Cvičte so psom najprv na šnúre, neskôr na voľno.

VÝCVIK V LESE
Výcvik v lese zahrňuje tieto disciplíny:
- sliedenie
- naháňanie
- chodenie
- chovanie psa na stanovisku

Sliedenie
Sliedenie v lese znamená v podstate to isté, čo hľadanie v poli. Pes však v lese hľadá na kratšiu vzdialenosť pred vodcom tak, aby bol stále na dohľad. Pes sám by takisto stále mal javiť záujem o kontakt s vodcom. I v lese má pes hľadať, vystavovať, zachovávať kľud po výstrele a strelenú zver aportovať. Samozrejmosťou je, že pes nesmie zver štvať. Povel "K zemi!" ("Down!") nedávajte psovi v lese hlasom, ale iba posunkom - zdvihnutím paže. Nácvik robte tak, že psa vypustíte povelom "Hľadaj!", a pokiaľ sa vzdiali viac ako na 30 m, dajte povel "K zemi!" ("Down!"). Takto postupujte až do doby, než si pes navykne na to, že sa nemá viac vzďaľovať.

Naháňanie
Naháňanie je pre psa pomerne náročná úloha, musí prehľadať určenú húštinu, v ktorej nesmie zver vystavovať, ale z húštiny zver vyhnať a naháňať ju smerom k vodcovi. Pri naháňaní by mal byť pes hlasný, skúsený vodca už podľa intonácie hlasu neskôr pozná, akú zver pes naháňa. Nácvik prevádzajte tak, že sa od psa vzdialite na niekoľko krokov a vydáte povel "Hľadaj!". Vzdialenosť postupne predlžujte a neskôr už povel nevydávajte.

Chodenie
Pri tejto disciplíne ide pes pri ľavej nohe vodcu, voľne alebo na šnúre, prípadne môže ísť tiež za vodcom. Nesmie však vodcu predbiehať. Zozačiatku voďte psa na šnúre po úzkych cestách a vydávajte povel "Za päty!". Až sa toto pes naučí, občas pri chôdzi vystreľte, aby si zvykol po výstrele zostať kľudný. Neskôr pri chôdzi psa odložte a pokračujte ďalej v chôdzi. Asi po 50 m psa opäť privolajte, pes by mal pokračovať v chôdzi za vami. Pri odložení a vzdialení psa sa ukryte a vystreľte, pes musí zostať kľudne ležať. Pri chodení by sa nemali používať hlasité povely, naučte teda psa na posunky.

Chovanie psa na stanovisku
Na stanovisku by mal byť pes kľudný a tichý. Priviazaný pes je pri skúškach ohodnotený nižšou známkou. Pri nácviku sa vzďaľujte a pozorne sledujte chovanie psa. Okamžite zarazte každý jeho pohyb a ukľudnite ho. Požiadajte pomocníka, aby niekoľkokrát vystrelil, a ani vy nešetrite nábojmi. Často psa ukľudňujte a chváľte.

Ďalšie disciplíny:

Práce na farbe
Tato disciplína môže mať štyri spôsoby, pri skúškach musí vodca vopred ohlásiť, akým spôsobom pes túto úlohu vykoná.

Vodič
Pri plnení tejto úlohy pes vedie svojho vodcu k srnčej zveri. Pes je uviazaný na minimálne 5 m dlhom remeni, vodca ho voľným krokom nasleduje. Pri nácviku používajte povel "Stopa!", veľmi dôležité pri tejto disciplíne je nácvik práce na remeni. Pri cvičení využite pomocníka, ktorý robí stopu. Najskôr je dráha krátka a silno zafarbená, postupne stopu predlžujte a uberajte farby. Pes zver iba vyhľadá, neaportuje ju.

Hlásič
Pes je vedený časť dráhy na remeni, potom je voľne vypustený a sleduje stopu, nájdenie zvere má pes vytrvalo hlásiť až do príchodu svojho vodcu. K tomuto cvičeniu pripravujte psa od mlada, zoznamujte ho s povelom "Hlas!" (Nácvik ako na povel "Štekaj!"). Priveďte psa ku strelenému srncovi (môžete si pomôcť vypchatou srnčou kožou) a veľte "Hlas!". Pokiaľ pes zašteká, pochváľte ho. Pokiaľ chce pes srnca aportovať, zarazte ho povelom. Je nutné psa naučiť, aby pri zveri zostal a nález hlásil. Docielite to tým, že po každom šteknutí sa k psovi priblížite, po čase si uvedomí, že vás vlastne privoláva.

Oznamovač
Rovnako ako hlásič pracuje oznamovač zozačiatku ako vodič, potom je voľne vypustený a sleduje stopu. Po nalezení zveri sa pes vracia k vodcovi, oznámi mu, že zver našiel a dovedie ho k nej. Oznámiť nález svojmu vodcovi môže pes rôznymi spôsobmi, pri skúškach je však potrebné vopred ohlásiť tento spôsob. Pes môže oznamovať vyskakovaním, ťahaním za rukáv, za vodítko alebo drievkom.
Oznamovanie pomocou drievka nie je náročné na výcvik a znamená, že pes si s sebou na obojku nesie pripevnené drievko, ktorý po nájdení zveri uchopí do papule a prinesie vodcovi, čím oznámi, že úlohu splnil. Pri nácviku musí pes vedieť, že sa nesmie zveri dotknúť. Zozačiatku zaveste drievko tak nízko, aby ho pri chôdzi pes cítil. Veľte "Prines!" a ukazujte pritom na drievko. Až pes túto úlohu zvláda, postupne skracujte zavesenie drievka.

Hlasitý oznamovač
Tento spôsob práce je kombináciou hlásiča a oznamovača. Pes nájdenie zveri hlási, a hlási i v priebehu doprevádzania vodcu ku zveri.


VÝCVIK VO VODE
Výcvik vo vode zahrňuje tieto disciplíny:
- ochota práce v hlbokej vode
- naháňanie v tŕstí
- dohľadanie strelenej kačice
- prinášanie kačice z hlbokej vody

Ochota práce v hlbokej vode
Táto disciplína zahrňuje plávanie a poslušnosť, ale pes musí tiež dokázať, že sa vody nebojí. Väčšina loveckých psov vodu miluje, preto túto vlastnosť upevňujte. Cvičenie vo vode prevádzajte vždy za teplého počasia. Psovi hádžte do vody drievko, ktoré bude aportovať s povelom "Prines!". Naučte psa, aby do vody vstupoval na povel, napr. "Do vody!". Zozačiatku môžete so psom vstupovať do plytkej vody tiež vy sami. Pokiaľ pes ešte nevie plávať, robte s ním výcvik najskôr v plytkej vode. Za dobrý výkon nezabudnite psa chváliť. Pri výcviku nikdy psa nehádžte do hlbokej vody. Cieľom cvičenia je, aby pes na váš rozkaz skočil do vody na akomkoľvek mieste a bez zaváhania.

Naháňanie v tŕstí
Pri tejto disciplíne by pes nemal zver vystavovať. Cvičte spočiatku v riedkom poraste a v mieste, kde má pes možnosť nasať dostatok pachov. Zo začiatku cvičenia vstupujte do porastu so psom s povelom "Hľadaj!" a "Vpred!". Keď pes zostane v poraste stáť, vydajte opäť povel "Vpred!". Ukážte psovi zmysel jeho práce tým, že sa pokúsite zasiahnuť vyletujúcu pernatú zver.

Dohľadanie strelenej kačice
Pri tomto cvičení vhoďte do vody zastrelenú kačicu tak, aby to pes nevidel najskôr do plytkej, neskôr do hlbokej vody. Cieľom cvičenia je, aby pes kačicu našiel, veľmi skoro ju nepúšťal a neotriasal sa, ale sadol si pred vodcom a čakal na povel "Pusť!".

Prinášanie kačice z hlbokej vody
Pri tejto disciplíne musí pes na jeden povel - "Prines!" - skočiť do hlbokej vody, priniesť kačicu a v sede ju odovzdať. Pred vydaním povelu "Prines!" dajte psovi povel "Sadni!" a dajte mu dolu obojok. Cvičenie opakujte do doby, než pes spoľahlivo plní úlohu. Za dobre vykonaný cvik nezabudnite psa pochváliť.